logo NorTrials

Får med yngre leger til å jobbe med kliniske studier

Peder Langeland Myhre, leder for NorTrials-senteret for hjerte-karsykdommer, ønsker å få med flere unge leger til å jobbe med kliniske industristudier. Kristian, Hamza og Tarjei har tatt ham på ordet.

Publisert 01.02.2024
Sist oppdatert 06.02.2024
Fire leger
Fra venstre: Peder L. Myhre, Kristian Berge, Tarjei Øvrebotten og Hamza Nahoui

- Jeg begynte å jobbe med kliniske studier både fordi det var et behov for personell, men også for egen læring, sier Tarjei Øvrebotten (39).  

Både han og de to kollegene jobber på hjertemedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus), der Myhre er overlege. De har allerede mange års erfaring som leger og forskere, men er litt ferskere når det gjelder kliniske studier initiert av legemiddelindustrien. Tarjei ble ferdig med medisinstudiet i 2015 og har jobbet på Akershus universitetssykehus siden da. Kristian Berge (38) ble ferdig med medisinstudiet i 2014. Han har jobbet to år på indremedisinsk avdeling på Amstellend sykehus i Amsterdam og to år som forsker ved Radboud UMC i Nijmegen, Nederland. Resten av tiden har han jobbet - og forsket - ved hjertemedisinsk avdeling på Ahus.  

Industristudier ble en aha-opplevelse 

- Jeg har tatt doktorgraden min her på avdelingen og jobbet tett med Peder, så å være med på studier han jobber med, og som er relatert til forskningen min, falt helt naturlig. Det som er spennende med industristudier er at veien fra studien til faktiske endringer i guidelines ofte er veldig kort, så man føler man er med på noe som faktisk kan endre klinisk praksis, sier Berge. 

Hamza Nahoui (37) har sin medisinutdanning fra Damaskus i Syria og ble ferdig på studiet der i 2009. Da han kom til Norge i 2010 brukte han noen år på å lære seg norsk og samtidig få medisinutdannelsen sin godkjent her. I 2014 begynte han som LIS 1 i indremedisin i Kristiansund, og ble der i 7 år, før han kom til hjertemedisinsk avdeling ved Ahus i 2022.  

- Jeg syntes det var noe helt annet å jobbe med store industristudier enn å gjøre ph.d.-studier, så det å være med hjalp meg å se nyansene mellom industristudier og forskerinitierte studier. På enkelte områder var det en aha-opplevelse; industristudiene er mye mer profesjonelle og ryddige, men samtidig har de fokus på å se på effekt av ett medikament, mens forskerinitierte studier ofte leter etter assosiasjoner, sammenheng og prediksjon av tilstander og sykdommer, sier Nahoui.   

- Takknemlig for den viktige jobben de gjør 

De unge legene bruker 1-7 timer hver i uka på å jobbe med industristudier, og mye av tiden går med til pasientkontakt. I tillegg krever deltakelse i hver nye studie at man gjennomgår en tidkrevende autoriseringsprosess, som innebærer både e-læringskurs og reisevirksomhet. 

Overlege og senterleder Myhre setter stor pris på innsatsen deres.  

- Jeg er utrolig takknemlig for at de i sin travle hverdag prioriterer å bidra i de kliniske studiene. Det kan føles ubetydelig når man er ett av mange sites i verden, og kanskje inkluderer 3 av 17 000 pasienter. Ikke får de navnet sitt på publikasjoner og ikke får de ekstra betalt. Men jeg tror det likevel gir en uvurderlig læring i hvordan forskning på høyeste nivå utføres hva gjelder presisjon, datainnsamling, personvern osv.  Dette vil de ha god nytte av når de skal planlegge og gjennomføre sine egne studier. Og ved å jobbe med internasjonale studier nå, får de etablert et nettverk med de dyktigste legene på feltet som de kan ha glede av gjennom hele karrieren, sier Myhre.  

Avgjørende med en ledelse som ser verdien 

Alle de tre kollegene hans kan tenke seg å jobbe med industristudier også i fremtiden, men det avhenger blant annet av sykehusledelsen og om tiden strekker til.  

- Jeg kan godt tenke meg å drive med studier fremover. Den rollen jeg har nå gir meg nyttig erfaring, uten at jeg må bruke mye av fritiden min på det – takket være god organisering på avdelingen. Dersom man har en stillingsprosent satt av til kliniske studier kan det gi en viss grad av fleksibilitet i hverdagen, noe som er sjeldent for en sykehuslege. Det gir også en fordel dersom en vil søke på ph.d.-stilling eller andre jobber, sier Øvrebotten.  

Berge sier mye avhenger av ledelsen.  

- Med Henrik Schirmer, Peder Myhre og dyktige forskningssykepleiere i front her på avdelingen, er det bare kjempefint å være med. Hvis vi ikke hadde hatt dem, vet jeg ikke om jeg hadde jobbet med studier, sier han.  

Forskjell på store og små sykehus 

Nahoui minner også om at det er forskjell på universitetssykehus og lokalsykehus.  

- Det er ikke uvanlig at det på mindre sykehus er langt mindre aktivitet på kliniske studier. Der er antallet spesialister færre, så det er kanskje naturlig. Men ligger forholdene til rette er det absolutt noe jeg vil anbefale flere å forsøke, sier Nahoui.  

Peder Myhre kan bekrefte at mye avhenger av ledelsen.  

- Jeg må skryte av hjertemedisinsk avdeling her på Ahus, for her er det stor velvilje hos ledelsen for å tilrettelegge for deltakelse i studier. Det er imponerende i seg selv, siden det er et vanvittig press på klinisk drift her.  NorTrials-initiativet har også vært veldig viktig. Det at Ahus fikk NorTrials-senteret for hjerte- og karsykdommer har ført til en mer positiv innstilling til legemiddelstudier. Og for at Norge og NorTrials skal lykkes med å tiltrekke seg flere industrifinansierte kliniske studier er vi avhengige av sånne som Kristian, Tarjei og Hamza, som er ute blant pasientene i klinikken, kan gjøre screening, oppfølging og bidra med rekruttering av pasienter til nye studier, sier Myhre. 

Tre leger og en pasient ved ekko-maskin
Peder og Tarjei bistår Hamza, som foretar en ultralydundersøkelse av hjertet 

 

Sykehuset kan tjene på studier 

Han understreker at det kan være økonomiske fordeler for den enkelte avdeling å delta i studier.  

- Dersom man først setter av tid til dette, får man dekket opp kostnader for utført arbeid gjennom studiene på sikt. Hvis for eksempel to klinikere bruker 50 % hver av sin tid på en studie, kan det generere midler til å ansette en tredje kliniker. Men betalingen kommer først en tid etter at studien er startet opp, så det er om å gjøre å komme over den første terskelen – og satse litt, sier Myhre.  

Han minner også om det viktigste av alt: at forskningen kan bidra til å bedre pasienters livskvalitet og prognose.  

- Forskningen er betydningsfull selv om bidraget fra hver enkelt senter kan føles lite. Den kan bidra til å endre livet til hundretusenvis av mennesker ved at man forhåpentligvis finner ny og effektiv behandling. Man har dessuten sett at sentrene som er med på studier er flinkere til å ta i bruk ny behandling når den kommer på markedet, noe som også kommer pasientene til gode på sikt, sier han.  

Signe Øien Fretland, leder i NorTrials koordinerende enhet, mener NorTrials-senteret for hjerte- og karsykdommer her gjør en utrolig viktig jobb for å involvere yngre leger i sine kliniske studier.  

- Med begrenset undervisning på medisinstudiet innen dette feltet, er nyutdannede leger prisgitt å ha et miljø rundt seg - med entusiaster som Myhre - til å opparbeide seg kompetanse og erfaring. Sammen med en godt tilrettelagt organisering på Ahus, med blant annet delte stillinger mellom klinikk og forskning, er dette avgjørende for å utdanne morgendagens utprøvere, sier Fretland.